Firmando

Procesando
 Por favor, espere

Abrir documento tipo instancia: SOL.LICITUD DE SEUS FESTERES TRADICIONALS
REGISTRE SEUS FESTERES TRADICIONALS

Fitxer creat per la Generalitat que recull les dades referents a les seus festeres tradicionals de la Comunitat Valenciana.

La introducció, gestió i actualització del Registre correspon als ajuntaments de les localitats on radiquen, a instàncies dels responsables de les seus festeres tradicionals.


 • Requisitos
  • Seu Festera Tradicional
  • Centre de reunió, o domicili social, on s'exercixen les activitats dels organitzadors, promotors i festers de les festes tradicionals que celebren els municipis de la Comunitat Valenciana.

   S'entenen per festes tradicionals les que, sent representatives de la cultura, arrelament popular i atractiu turístic valencià, ostenten un reconegut prestigi i repercussió nacional i internacional.

 • Documentación a aportar
  • Con carácter general, para todas las solicitudes
  • SOL.LICITUD DE SEUS FESTERES TRADICIONALS
  • Formulari que recull les dades necessàries per a fer la inscripció en el Registre de Seus Festeres Tradicionals de la Generalitat Valenciana.

   Inclou una declaració responsable sobre el tipus de seu que sol.licita la inscripció, d'acord amb les condicions i la tipologia establides en el Reglament de seus festeres tradicionals (Decret 28/2011, de 18 de març, del Consell).

    

 • Observaciones
  • El Registre de Seus Festeres Tradicionals depén de la conselleria competent en matèria d'espectacles, actualment, la Conselleria de Governació i Justícia.

   Correspon als ajuntaments el manteniment i actualització de les dades del registre: inscripció, modificació i cancel·lació de la inscripció.

   Correspon als responsables de les seus festeres inscrites, la comunicació de les modificacions que suposen canvis respecte a la inscripció inicialment efectuada, en el termini d'un mes des que ocòrreguen.

 • Forma de presentación
  • Internet
  • Presentación telemática, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Catarroja: http://cavi.catarroja.es
  • Presencial.
  • En las oficinas de registro del Ayuntamiento de Catarroja y por cualquiera de los medios admisibles en derecho.
imagenPie